Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

Regulamin Apartamenty M.E.WA

Jastrzębia Góra 84-104, ul. Jałowcowa 3

 1. Apartament wynajmowany jest na doby przy czym w sezonie letnim (od 15 czerwca do 20 sierpnia) pobyt minimalny wynosi 5 dni.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 08.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
 4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.
 5. Gość apartamentu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem, resztę należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 6. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 7. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 9. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 10. Po godzinie 22.00 na posesji Apartamentów M.E.WA nie mogą przebywać osoby w nim nie zameldowane.
 11. Na posesji Apartamentów M.E.WA obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 do 7.00.
 12. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uzgodnić wcześniej z właścicielem obiektu i uiścić jednorazową opłatę w wysokości 100 zł za każde zwierzę.
 13. Wszelkie awarie i usterki powstałe w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłaszać pod numer telefonu +48-602-809-168.
 14. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 15. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu (również fajerwerków).
 17. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 18. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 19. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości powstałej szkody.
 20. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 21. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 10:00.
 22. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
 23. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności z przyczyn niezależnych spowodowane np.: przerwami w dostawie wody czy prądu.
 24. Apartament jest w stanie pomieścić maksymalnie 7 osób.
 25. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 26. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta, a Najemca w DNIU PRZYJAZDU jest zobowiązany poinformować właściciela o tym, że będzie chciał taki otrzymać.
 27. By dokonać rezerwacji określonego apartamentu, Najemca powinien sprawdzić dostępność apartamentu za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.apartamentymewa.pl w sekcji kontakt lub za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 28. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności lokalu w wybranym przez najemcę terminie Najemca jest zobowiązany do wpłaty zadatku w ciągu 3 dni.
 29. Zadatek za pobyt należy wpłacić na wskazany poniżej rachunek bankowy: 30 8349 0002 0011 9845 2000 0030 i nie podlega on zwrotowi, jeśli Najemca rezygnuje z pobytu.
 30. W tytule przelewu należy wpisać "Rezerwacja Apartamenty MEWA - Imię i Nazwisko Najemcy".
 31. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania na rachunku bankowym właściciela Apartamentów M.E.WA.
 32. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację, Najemca otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji danego apartamentu w wybranym przez siebie terminie.
 33. W przypadku braku wpłaty zaliczki zgodnie z Ad. 28 następuje anulowanie rezerwacji.
 34. Na terenie Jastrzębiej Góry obowiązują opłaty miejscowe naliczane za osobę za każdy dzień pobytu, które nie są wliczone w cenę pobytu.

Najemca dokonując rezerwacji oświadcza, że akceptuje poniższą klauzulę:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) przez właściciela Apartamentów M.E.WA w celu realizacji umowy najmu.